van der HASSELT - VERHASSELT

Toegevoegde opmerking door Eric Verhasselt maart 2010:
Deze tekst is blijkbaar gebaseerd op een artikel uit "Oude Brabantsche Geslachten" door Jan Van Der Hameide (Dr.Jan Lindemans).
Helaas heeft Jan zijn gegevens gehaald uit een kopij van het manuaal van Peeter Verhasselt gemaakt door Schaurinck.
Vermoedelijk hierdoor bevat het artikel meerdere onjuistheden.
Het origineel manuaal, zoals Jan Van Der Hameide vermeld, verdween begin 20e eeuw, maar is in 1991 teruggevonden.
Het werd door Flor De Smedt bestudeerd, overgeschreven en vertaald naar hedendaags nederlands.
De resultaten van deze studie werden neergeschreven in het boek "Het Manuaal van Peeter Verhasselt" en uitgegeven door
Heemkring ASCANIA (Asse) en Heemkring Opwijk-Mazenzele.
Eén en ander werd door mij in mijn gegevens aangepast en is eventueel op mijn website te raadplegen onder "Totaalindex".
Website: http://home.scarlet.be/ericverhassel
Ik kan u het boek van Flor De Smedt aanraden.

Het geslacht van der Hasselt, later Verhasselt en, in de 16e eeuw, soms Hasselman geheeten, is een oude, wijdvertakte boerenstam, dien men, doorheen de tijden, op vele grote West­brabantsche hoven gevestigd vindt en die thans nog springlevend de voorouderlijke traditie met ere voortzet.
De oorsprong is te zoeken op een Hof ter Hasselt, ontwik­keld thans tot een klein gehucht, in de gemeente Meise. De ty­pische St Elooikapel aldaar, met haar bekende paarden began­kenis, zal oorspronkelijk wel de eigen kapel van dit hof geweest zijn. De oudst bekende vertakkingen van dezen stam zijn te vin­den in de omstreken van dit gehucht. In 't begin van de 15e eeuw woonde nog een Bertelmeeus van der Hasselt te Hasselt. (1)
In de 15e eeuw worden reeds verschillende takken met een bepaald cognomen onderscheiden. Alzo de van der Hasselt's geheeten van der Speelt, naar het Hof ter Speelt of ter Speld, te Merchten, dat toebehoorde aan het riddergeslacht Was. In 1489 verschijnen samen in ene akte: « heer Peeter Was, ridder, sone wijlen Amelrijcks ", en Willem en Peeter van der Hasselt geheten van der Speelt, kinderen wijlen Peeters. Een Jan van der Hasselt alias van der Speelt, zoon wijlen Peeters, wordt vernoemd in een schepen brief van 1487 van Brussegem.
Een andere tak, bijgenaamd de Cock, was te Brussel geves­tigd in de 15e eeuw. In 1455 verschijnen samen voor schepenen van Brussel, de kinderen van wijlen Jan van der Hasselt die men heet de Cock : Elisabeth, Clara en Gielis, mede uit naam van hun reeds overleden zusters, Margriete (gehuwd geweest achtereen­volgens met Jan van Hamme en Willem van den Eechout) en Kathelijne (in huwelijk geweest met Peeter van den Winckele ge­heten Buggenhout). - Deze Gielys van der Hasselt geheeten de Cock, gehuwd met Margriete natuurlijke dochter van Jan van Widige, liet een zoon na Laureys vermeld in 1460,
Zoo als men ziet waren er al vroeg leden van deze familie te Brussel gevestigd (2),
1) Het Cijnsboek van 1341 van de abdij van Grimbergen vermeldt een Johan­nes Meus de Hasselt.
2) In 1434 vinden we te Brussel een « Magister Zygerus van der Hasselt filius quondam Sygeri » (Houwaert).
doch deze takken sterven weg na een paar generaties, zoals ook in de latere eeuwen geschiedde. Al­leen de op het land gevestigde takken leven voort.
De voornaamste en aanzienlijkste tak is deze die, in de 15e eeuw, den toenaam van Cleye nam, omdat hij gevestigd was op 't Hof te Cleye, op de grens Merchten-Meuzegem-Brussegem, niet ver van Hobosch. Omstreeks 1300 vinden we aldaar reeds een Gaassin van der Hasselt (<< Gossinus de Hasselt, XII cap. apud Mosenghem », Cijnsboek van Grimbergen, 1300-1307) ; - enige jaren later: « Nicholaus de Hasselt v libri de iij bone­riis supra CEei » (Merchten-Mosenghem, Cijnsboek Grimbergen 1341) .
Het is deze tak, die sedert de eerste helft van de 16e eeuw op 't Hof te Bollebeek gevestigd is, als pachters van de abdij Vorst, en waartoe de meeste van der Hasselt's en Verhasselt's van de streek behoren, dien wij hier hoofdzakelijk beschrijven. Aan 't slot van deze genealogische studie zullen wij enige nota’s mede delen aangaande andere takken.

I. Gielys van der Hasselt geheeten van Cleye
, misschien zoon of kleinzoon van Gielys filius Jans en van Maria van Moelwijck (die vermeld worden in 1454), vader van:
1. Jan, volgt;
2. Peeter, x Margriete van der Elst dochter Lauwereys ;
3. Anna, die meissenierschap bewijst in 1530.

II.  Jan van der Hasselt geheeten van Cleye. geb. ca. 1485, pachter op 't Hof te Cleije, reeds +1549, erflaat van het kapittel van Anderlecht te Brussegem, cit. 1538, 1541, X Lysbeth Ael­brecht. Zij hadden de volgende kinderen:
1. heer Peeter, priester, « erfprochiaen » van Mazel (1538), daarna (1557) van Mollem, schrijver van eene belangrijke kro­nijk, langen tijd bewaard op de pastorij te Mazel en, sedert eenige jaren, jammerlijk zoek geraakt (1)
2. Jan, volgt onder III ;
3. Gabriel, X Kathelijne van der Jeucht; zij lieten na :
a. Kathelijne, x Jan Jacobs; xx Bernaert van der Moere sone Marcx.;
b. Marie, X Jan Verbeien, te Impde.

1) Uit een beknopte inhoudopgave, door Pastoor Schaurinck in 1659 opgesteld. leren wij o. a. het volgende: « heer Pastoor Verhasselt neemt de cuere van Maesele in pensione van heer Jannen van der Jeugt om XVI gul­dens sjaers anno 1538 ; - hij singt sijn eerste misse den 13 april 1538: » (f° 2). - « Heer Peeter neemt aen te doen de diensten van Meldert (1541) - (f° 23).

4. Pauwel, X Clara van der Stappen, ouders van:
          a. Clara, X Hubrecht van der Hoeven, te Merchten ;
          b. Joanna, X Adriaen van der Hofstadt, te Merchten.
5. Lysbeth, (1) X Gielys Macharis;
6. Marie, X Chris­toffel van der Stappen;
7. Barbara, X 1. Merten van der EIst, 2. Willem van Mulders ;
8. Cornelis, priester, « erfprochiaen » van Mazel na zijn broeder (1558).

III. Jan van der Hasselt, geb. ca. 1515, † ca. 1567, bewijst meissenierschap in 1549, pachter op 't Hof te Bollebeek, toe be­hoorende aan de abdij Vorst, door zijn huwelijk met Pieryne Sceelkens (dochter Lanceloot en Geertruyde 's Leeuweren), wedu­we van Thomas Permentier, pachter van hetzelfde hof; na haar dood huwde hij 2° Joanna van Cattenbroeck. Hij liet alleen kin­deren na uit het eerste bed:
1.Peeter, volgt onder IV ;
2.Adriaen, pachter te Kobbegem, wordt poorter van Assche in 1592, X Kathelijne van der Borcht dr Joos, met wie hij ver­wekte: Peeter, pachter te Kobbegem, meissenier in 1609, X Maria de Smet,
ouders van: a. Clara, x Adriaen van Damme, kerkmeester van Kobbegem, xx Jan Draiant (2) ;
                  b. Anna (meissenier 1653), X Aert van der Veken (Wemmel).
1) Uit Pastoor v. d. Hasselt's dagboek: « Kersmisse anno 1541, op die octave der Alderkinderen, baerde Lysken mijn suster haer eerste dochter en­de was haer eerste kint, welck ick hieff [= waarover ik peter was, alsmede :] ende Jan Vinckenbosch ende mijn moeder ende Cathlijn die Camme [waaruit men ziet dat het toen het gebruik was, bij begoede pachters, de kinderen van twee peters en meters te voorzien], ende haeren naem is haer ghegheven Catharina, ende Lijsken was soo qualijck te passe dat sij twee oft drijmael hadde de keersse in de handt ende wilde segghen dat van st Cornelis was, ende doen dede lek sanderdaechs een misse ter eere van St Cornelis, St Jan· nen ende St Hubrecht, »
(f° 37 van de copie door Pastoor Schaurinck waarvan enkele bladzijden bewaard bleven).
Hun zerken liggen in de kerk van Kobbegem. « HIER LEYT BEGRAVEN DEN EERSAMEN ADRIAEN VAN DAMME BINNEN SYN LEVEN KERCKMEESTER DESER KERCKE DIE STERF DEN 27 OCTOBER ANNO 1647 OUDT 36 JAEREN ENDE CLARA VAN DER HASSELT SYN HUYSVROUWE DIE STERFT DEN
BIDT VOOR DE ZIELEN »
« HIER LEYT BEGRAVEN DEN EERSAMEN JAN DRALANT DIE STERFT DEN 29 SEPTEMBER ANNO 1648 OUDT 24 JAREN ENDE CLARA VAN DER HASSELT SYN HUYSVRAUWE DIE STERF DEN
BIDT VOOR DE ZIELEN »

3. Jan, X Stevyne van Mulders, ouders van:
Peeter, schepen van Assche in 1605, t ca. 1606, X Clara van Onsem, die hertrouwde met Guillam van Mulders, eerst pachter te Sint-Ulriks­Kapellen en daarna te Galmaarde, op 't Hof te Tasseniers (I). Uit den eersten echt sproten, (geb. te Mollem) :
a. Barbele (°1596), X Guillam van der Smissen, te Dilbeek;
b. Jan, (°1599), pachter op 't Hof te Tasseniers ;
c. Martyntken (°1601);
d. Joos (°1603), X N ..... , lieten na :
                    1. Maria Anna, X Franchois van Hamme;
                    2. ]oanria Maria;
                    3. Clara, X Peeter van Cutsem.
e. Peeter (°1606), meissenier in 1638, pachter op 't Hof te Tasse­niers ; zijn weduwe hertrouwde met Marten Coppens ; hij liet na :
Jan, pachter op Tasseniers (1684), daarna op 't Hof te Reinsberge te Vollezele, schepen van Galmaarde in 1690,  x Catharina Coppens Van wie: Theresia x Adriaen van der Roost, pachter op Reinsberge 
Magdalena, X Adriaen Van den Brempt.

IV. Peeter van der Hasselt
, geb. ca. 1540, t ca. 1605, pachter op 't Hof te Bollebeek, x Peeteryne Opalfens,+1575; xx Amelken 's Rongen, +1610.
Uit het 1e huwelijk:
1. Peeteryne, X Hendrick Gheerstman ;
2. Jooris, volgt onder V ;
3. Jacquemyne, X Gielys van Onsem s. jans
4. Kathelijne, X Jan de Clerck sone Jans, schepen van Jette

Uit het 2e huwelijk:
5. Nicolaes, zal volgen onder V bis, na de afstamming van Jooris ;
6. Peeter , zal volgen onder V ter;
7. Anna, x Jan Leemans, pachter en schepene te Beigem ; x (1631) Cornelis van Bever, pachter te Meise en daarna te Vilvoorde.TAK VAN BAARDEGEM = OPWIJK


V. Jooris van der Hasselt, geb. ca. 1570, + ca. 1650, pach­ter te Baardegem , erflaat van Zwijveke aldaar, X Elisabeth van Langenhave, dochter van Gillis, meier van Assche en Geer­truyde van Candriesch, kleindochter van Peeter van Langenhove, meier van Affligem en Elisabeth de Smet; XX Anna van der Elst. Hij liet na :

Uit het 1e huwelijk:
1. Peeter, geb. ca. 1600, +17-6-1647 (zerk voor de kerk van Bollebeek), pachter te Mollem, bewijst meissenierschap in

1) Zie Eigen Schoon & De Brabander, XVII (1934), blz. 425.

1628 x (1624) Margriete van den Nieuwenhove, dochter Gillis en Regina De Clerck. Zij wonnen samen negen kinderen, alle te Mollem geboren (1625-1640), waarvan drie hun ouders overleefden:
a. Barbara (=27-4-1633), X Cornelis Bruylant, pachterte Wemmel;
b. Catharina (=22-1-1639), X Mollem, 10-5-1664, Laureys de Hertoghe, schepene van Wolvertem ;
c. Geertruyde (=21-3-1644) X ibid. 12-6-1669, Jan van de Velde, pachter te Mollem en sche­pen van Assche.
2. Jan, volgt onder VI
3. Kathelijne, bewijst meisse­nierschap in 1628, X 1" Jan Elskens, te Baardegem, 2° Joos Meysman ;
4. Philips ;
5. Abraham;
6. Marie  (=19-05-­1614), x Hendrick van Onsem.
Uit het 2e huwelijk:

7. Joanna (=1623)
8. Clara (=1624).

VI. Jan Verhasselt
, = 31-5-1620, pachter te Baardegem, x Opwijk, 11-8-1648, Kathelijne Verspecht, dochter van Hendrick, schepen en burgemeester van Opwijk, en Kathelijne van den Broeck. Zij wonnen samen:
1. Jan, schepen van Asse, +ongehuwd, ca. 1732 ;
2. Hendrick, volgt onder VII ;
3. Joos, + z. n. ;
4. Guillam, meissenier in 1699, vader van Gillis, - grootvader van Guillam, pachter te Baardegem, x Opwijk,   1744, Elisabeth Vereertbrugghen, die nalieten:
     a. Piet;
     b. Jan;
     c. Anna Maria.
5. Peeter (=1654), x Maria Vonck, xx Elisabeth de Breucker.
die nalieten:
     a. Catharina, x Peeter van Langenhave ;
     b. Anna, X Martien Wasteels ;

Uit het 2e huwelijk:

     c. Jan, + z. n. ;
     d. Elisabeth, X Peeter Maes.

6. Catharina (=1659), X Jhr. Charles van Zinnick ;
7. Gillis (=1665), x Elisabethde Backer, ouders van:
     a. Marie, x Jan van Nuffel zoon Pauwels ;
     b. Jan, onder­pastoor van Neerijssche in 1732, en later pastoor van O. L. Vrouw­ Waver (1749) ;
     c. Joanna.

VII. Hendrick Verhasselt,
pachter te Opwijk, +11-4-1741, begraven, met zijn vrouw, in de kerk (Zerk nog gedeeltelijk leesbaar, nabij O.-L.-Vrouw outaar); kerkmeester aldaar 1680-81, x1678, Anna Cooreman. Zij hadden de volgende kin­deren, alle geboren te Opwijk:
1. Catharina (=1679);
2. Peeter (=1681);
3. Jan Lauwereys (=1683);
4. Joos (=1686);
5. Hendrick, volgt onder VIII.

VIII. Hendrick Verhasselt
, pachter te Opwijk, ° aldaar 1688, + ibid. 4-1-1746, begraven in de kerk; kerkmeester 1713-14, schepen 1717, burgemeester 1720-21, schepen 1738-39; x Amza Theresia Vereertbrugghen, dochter Jacques, geb. te Merch­ten, +Opwijk, 24-3-1759, begraven in de kerk; na den dood van haar eersten man was zij hertrouwd met Peeter de Smedt filius Jans, schepen van Opwijk 1738-50 (+15-3-1765). Zij lieten na, allen geboren te Opwijk :

1. Catharina (=1715) x (1736) jan Plas; xx Jan van Humbeeck;
2. Maria Geertruyde (=1720), x (1742) Jan van den Driessche, te Merchten;
3. Guillam, volgt onder IX;
­4. Anna Theresia (=1734), x (1756) Joos van Damme;
5. Maria Bernardina (=1738), x (1757) Peeter van Langenhave; en nog zeven andere kinderen die jong stierven.

IX. Guillam Verhasselt, pachter te Opwijk, ° aldaar 1724, t 4-4-1782, bewijst meissenierschap in 1747, kerkmeester in 1750-­51, schepen, in 1754-55,1757-59,1762; x ibid. 1749, Bar­bara de Smedt, + ibid. 4-3-1717, dochter van Peeter (hierboven vermeld) en diens eerste huisvrouw, Elisabeth Wouters; zij + 2-­11-1771, en werd begraven in de kerk. (1) Hun kinderen waren:

1. Anna Theresia (=1750), x (6-6-1775), Adriaen de Smedt (zoon Peeter en Maria Wouters), =24-3-1739, +3-2-1810, sche­pen van Opwijk, 1776-90, kerkmeester, 1780-81;
2. Jan Baptist (=1752,+1792), x (1786) Joanna Catharina Aelbrecht;
3. Maria Joanna (=3-10-1753), x (3-11-1784), Carel Antoon Frans van lnnis, geneesheer te Merchten, =1753;
4. Maria Catharina (=1755);
5. heer Joos Hubert (=2-11-1751, + ibid. 3-8-1784), priester.


TAK VAN BOLLEBEEK

 

Vbis Nicolaes van der Hasselt, zoon van Peeter en Amelken 's Rongen, geb. te Bollebeek, 1579, +ibid. 1644, begraven in de kerk aldaar (zerk thans vóor den ingang der kerk; opschrift vóor enkele jaren nog leesbaar, thans uitgesleten); pachter op ’t Hof van Vorst te Bollebeek, schepen van ’t Land van Asse in 1627: x Maria Borreman. Zij hadden de volgende kinderen alle geboren te Bollebeek:

1)Zerk in de kerk van Opwijk : SEPULTURE VAN PEETER DE SMET "Fs JANS, IN SIJN LEVEN SCHEPENE DESER  PAROCHIE, DIE WETTELIJCK GHEFONDEERT HEEFT D' OCTAVE VAN ALLE GELOOVIGE SIELEN, OVERLEDEN DEN 15 MEERT 1765, ENDE SIJNE HUYSVROUWE ELISABETH WAUTERS Fa PIETERS ENDE BARBARA VAN LINTHOUT, OVERLEDEN DEN 28 9ber 1741, ALSMEDE VAN HUN­NE EENIGE DOCHTER BARBARA DE SMEDT, STERFT DEN 2 9bris 1771 ENDE HAEREN MAN GUlLLIAM VERHASSELT SONE HENDRICKS OOCK SCHEPEN ENDE HOOFDMAN DER GILDE ALHIER, ENDE VAN ANNA THERESIA VEREERTBRUGGHEN.
 
1. Maria =12-07-1608;
2. Anna =30-06-1610;
3. Berbele =24-07-1612;
4. Kathelijne =02-11-1614, x16-05-1636 Nicolaes van der Borcht;
5 en 6. Joanna en Josyne =20-02-1617;
7. Peeter volgt onder VI;
8. Elisabeth =18-08-1621;
9. Nicolaes = 16-02-1625;
Al deze kinderen schijnen jong gestorven te zijn, behalve Kathelijne en Peeter

VI. Peeter van der Hasselt, Bollebeek 23-04-1619, + 03-07-1666, begraven met zijn vrouw in de kerk aldaar (zerk ligt thans voor den ingang van de kerk), pachter op ’t Hof te Bollebeek, schepen van ’t Land van Asse; x Maria ’t Kint, dochter van Arnout en Kathelijne van Ginderachter, =1623, zij hertrouwde met Jacques Van Bossuyt en overleed op 21-11-1682. Zij verwekten samen de volgende kinderen, alle geboren te Bollebeek:

1. Arnout, volgt onder VII;
2. Nicolaes, zal volgen onder VII bis, na de afstamming van zijn broeder;
3. Joanna Maria =13-02-1651;
4. Barbara =14-04-1653, x Joannes Baptista Spanoghe
5. Maria =25-05-1656

VII. Arnout van der Hasselt, =Bollebeek 26-10-1646, pachter op ’t Klein hof te Bollebeek, x Anna Carolina van Mulders, dochter van Gillis en Joanna van Overstraeten. Zij lieten na:

1. Joanna Maria x Jan van de Velde, zoon van Jan en Geertruyde van der Hasselt;
2. Kathelijne;
3. Barbara;
4. Elisabeth;
5. Anna

VIIbis. Nicolaes van der Hasselt, =3-09-1648, +6-10-1727, begraven in het koor te Bollebeek (zerk thans voor de ingang van de kerk), pachter op ’t Groot Hof te Bollebeek, x Anna Van Mulders, dochter van Steven, pachter op ’t Hof ter Heiden te Bossche te Asse en Kathelijne van den Daele, =1660, +23-05-1721, begraven bij haar man in de kerk van Bollebeek. Hun echt werd bezegend met de volgende kinderen, alle geboren te Bollebeek:

1. Steven =20-01-1685;
2. Arnout =11-10-1686;
3. Anna Maria =29-03-1688, x1711 Francis Van Bever, pachter op ’t Hooghof te Zellik, xx Francis van Heymbeke, xxx Peeter ‘t Sas;
4. Jan =11-10-1689;
5. Arnout =01-12-1691;
6. Kathelijne =02-03-1693;
7. Joanna =07-10-1694;
8. Kathelijne =13-03-1696, +Opwijk 28-11-1765, begraven in het koor der kerk aldaar met haar man, onder zerk met haar wapen [D.O.M. SEPULTURE VAN Sr THOMAS T’KINT FILIUS PETRI, DIE STERFT DEN 17 JANUARI 1757, ENDE SIJNE HUISVROUWE CATARINA VAN DER HASSELT FILIA NICOLAÎ, DIE STERFT DEN 28 9bris 1765. BIDT VOOR DE ZIELEN], xThomas ’t Kint =Opwijk 22-02-1695, er +17-01-1757, kerkmeester van Opwijk in 1727-28, schepen in 1733-34, burgemeester in 1751-55;
9. Jan-Baptist =1698, volgt onder VIII;
10. Elisabeth =14-05-1702, x van Mulders (Asse)
11. Nicolaes =1704, te Brussel

VIII. Jan Baptist van der Hasselt =17-02-1698, +02-12-1779, pachter op ’t Groot Hof te Bollenbeek, bewijst meissenierschap in 1744, xGrimbergen, Maria Leemans. Hun echt werd gezegend met 15 kinderen, alle te Bollenbeek gedoopt:

1. Hendrick =1730;
2. Marie =1732;
3. Guillam =1733, + jong;
4. Jan =1734, pachter op ’t Hof te Ossegem, te Laken, meissenierschap in 1788, volgt onder IXbis
5. Guillam =1736, priester, onderpastoor te Opwijk van 1764 tot 1772.
6. Anna Catharina =1737;
7. Niclaes =1738;
8. Barbara =1739, + jong;
9. Petronilla =1740;
10. Gillis Joos =1742;
11. Cornelis =1743, volgt onder VIII ;
12. Thomas Jan =1745, overleden te Kobbegem op 22 prairial de l’an 10;
13. Joanna Catharina =1746;
14. Barbara =1748;
15. Maria Francisca =1751.

IX. Cornelius van der Hasselt, =12-12-1743, pachter op ’t Groot Hof te Bollebeek, x Joanna Catharina de Mol, van Sint-Kwintens-Lennik, +17-08-1807. Zij hadden de volgende kinderen, alle te Bollebeek geboren:

1. Maria Josepha =1788
2. Maria Anna =1789
3. Petrus Cornelius =1790, die volgt onder X
4. Louis =1792
5. Jan Baptist =1793
6. Maria Anna = 1794

IXbis. Jan van der Hasselt, =1734, pachter op ’t Hof te Ossegem, te Laken, xMaria Catharina Goossens. Zij wonnen samen de volgende kinderen, allen te Laken geboren:

1. Maria Francisca =1763;
2. Jan Baptist =1764-1774;
3. Maria Elisabeth =1766;
4. Isabella =1768;
5. Barbara =1771;
6. Peeter =1771;
7. Isabella =1777.

 

X. Petrus Cornelius van der Hasselt, =07-05-1790, pachter op ’t Hof te Bollebeek, xBarbara Exterdael uit Galmaarden. Zij wonnen de volgende kinderen, alle te Bollebeek geboren:

1. Maria Joanna °1817
2. Frans Jozef °1818, die volgt onder XI
3. Maria Josepha 1819
4. Peeter Jan °1820
5. Joanna Catharina °1822
6. Jozef Frans °1832
7. Christiana Cornelia ° en +1826
8. Cornelius Josepha °1827, +1831
9. Carolus Ludovicus °1829, +1846
10. Angelica °1831, xLimbourg, geneesheer te Sint-Kwintens-Lennik

XI. Frans Jozef van der Hasselt, °Bollebeek 26-04-1818, pachter en brouwer te Sint-Martens-Lennik, aldaar +14-02-1890, xSophia de Voghel, °Sint-Martens-Lennik 23-11-1828, +Oetingen 02-02-1901. Zij hadden de volgende kinderen alle te Sint-Martens-Lennik geboren:

1. Josephina °1856, +Oetingen 1929, xVictor de Neve
2. Petrus °1858, +1922, priester, pastoor te Beersel
3. Jozef °1859, +1934, brouwer te Sint-Martens-Lennik, xCatharina van der Roost, van wie afstammelingen;
4. Sylvia °1861, +1928, religieuse Ursuline te Heikruis
5. Jan °22-09-1862, +Bollebeek 26-03-1927, pachter zoals zijn voorzaten op ’t Hof te Bollebeek, xMaria De Haeseleer, van wie afstammelingen;
6. Theofiel °1865, +Gooik 1925, geneesheer te Gooik, xTheresia de Troch, van wie afstammelingen;
7. Karel °1867, +1924, brouwer te Sint-Martens-Lennik, xJoanna van der Hasselt
8. Emiel °1869, apotheker te Brugge, xMaria Kerckaert

Vter Peeter van der Hasselt, zoon van Peeter en Amelken ’s Rongen, kerkmeester van Bollebeek in 1609, +1647, xMaria van Langenhove, +1643 [Twee zerken in de kerk van Kobbegem]. Zij hadden de volgende kinderen:

1. Lucas, die volgt onder VI;
2. Geertruyde, xFranchois Veldekens, pachter te Relegem;
3. Kathelijne (aliter Joanna), xJan Coppens, pachter te Zellik;
4. Joris, priester;
5. Jan, pachter te Kobbegem, meissenier in 1638;
6. Nicolaes, vlgt onder VIbis;
7. Gillis, volgt onder VIter;

VI. Lucas van der Hasselt, pachter en schepen te Kobbegem, bewijst meissenierschap in 1661, +1678, xElisabeth Verhasselt, zerk in de kerk van Kobbegem [HIER LEYT BEGRAVEN DEN EERSAMEN LUCAS VAN DER HASSELT BINNEN SIJN LEVEN SCHEPENEN DESER BANCKE VAN COBBEGEM EN SELICK, OUDT SIJNDE … JAREN DIE STERFT DEN 20 DACH VAN MEERT 1678 ENDE ELISABETH VAN DER HASSELT, SIJN HUYSVROUWE DIE STERFT DEN …. BIDT VOER DIE SIELE]. Zij lieten na:

1. Catharina, xPhilips Straetmans;
2. Geertruydt, xJan van der Straeten;
3. Peeter, xMaria van der Veken, ouders van:
            a. Geertruydt, xJacques van Tricht
            b. Anna, xLucas Crokaert
4. Josine, xPeeter van Bever
5. Antoon, pastoor van Ruisbroek

VIbis. Niclaes van der Hasselt, pachter te Ternat, bewijst meissenierschap in 1631, +15-08-1648, begraven met zijn vrouw in de kerk van Ternat, [Zerk: HIER LEYT BEGRAVEN DEN EERSAMEN NICOLAES VERHASSELT IN SIJN LEVEN PACHTER DIE OVERLEDEN IS DEN 15 AUGUSTUS 1648 ENDE JOSINE VAN LATEM SIJNE HUIJSVROUWE DIE OVERLEDEN IS DEN …. BID VOOR DE ZIELE]. Uit deze echt werden geboren:

1. Josyne, bewijst meissenierschap in 1688, xSegher Goossens, pachter te Ternat;
2. Marie, xDierick Stichelmans, te Wambeek;
3; Nicolaes, meissenier in 1661, x…., een dochter Franchoyse

VIter. Gillis van der Hasselt, pachter te Sint-Ulriks-Kapellen, meissenier in 1638, xMaria Baeten, ouders van:

VII. Peeter  van der Hasselt te Sint-Katharina-Lombeek, xPetronella de Wever, ouders van:

VIII. Joris van der Hasselt te Sint-Katharina-Lombeek, meissenier in 1688, xMaria Zeghers, ouders van:

IX. Jan van der Hasselt te Sint-Katharina-Lombeek, meissenier in 1715. (Een Jan Verhasselt is pachter op ’t Hof te Elegem, te Dilbeek in de 18e eeuw)

 

TAK VAN BIJGAARDEN – WEMMEL –ASSE

 

I. Daneel van der Hasselt, xMargriete van Praet, dochter van Adriaen en Barbele Telders, lieten na:

1. Jan, bewijst meissenierschap in 1542
2. Gijsbrecht, die volgt onder II
3. Katherijne, bewijst meissenierschap in 1552

II. Gijsbrecht van der Hasselt, pachter te Groot-Bijgaarden, bewijst meissenierschap in 1542, waarschijnlijk vader van:

III. Wijnand van der Hasselt, meissenier in 1571, vader of grootvader van:

1. Wijnand volgt onder IV;
2. Laureys te Bijgaarden, xCatharina van der Elst;
3. Jacquelyne, xWemmel 1616, Goosen van Wayenberghe;
4. Joanna, xWemmel 1617, Jan Coppens

IV. Wijnand Verhasselt, pachter te Bijgaarden en daarna te Wemmel, x…., xxWemmel 18-10-1615 Livina Tambuyser, +1633

Uit het 1e huwelijk:
1. Adriaen, die volgt onder V

Uit het 2e huwelijk, te Wemmel geboren:
1. Joanna =1616;
2. Willem =1619; +1649;
3. Catharina =1621;
4. Jan =1623;
5. Maria =1626;
6. Catharina =1629;
7. Arnoud, die volgt onder Vbis.

V. Adriaen Verhasselt, pachter te Bijgaarden, xJoanna Willems, ouders van:

VI. Adriaen Verhasselt, °te Bijgaarden, pachter te Asse, bewijst meissnierschap in 1661, x1674 Elisabeth de Lille, zij lieten na:

1. Peeter, xPetronella Verberen (Asse);
2. Adriaen =Asse 1676, bewijst meissenierschap in 1720, gevestigd te Meldert;
3. Arnoud =Asse 1685, eveneens meissenierschap in 1720, xMaria van der Steen, van wie afstammelingen te Asse.

Vbis. Arnoud Verhasselt, =Wemmel 16-11-1631, pachter te Sint-Agatha-Berchem, daarna te Wemmel, xKathelijne Willems. Zij hadden volgende kinderen:

1. Wijnand, °Berchem, pachter te Wemmel, meissenier in 1720, +1723, xAnna Lauwers;
2. Goossen, volgt onder VI;
3. Elisabeth +1743, xWemmel 1711 Anton Adriaensen;
4. Catharina, xWemmel 1712 Guillam Creal
5. Emerentia, xWemmel 1713 Jan Sergaerts

VI. Goosen Verhasselt, =Wemmel 31-01-1677, pachter te Wemmel, xJosine Stroobants, +1761. Uit dit huwelijk sproten 7 kinderen, o.a.:

VII. Antoon Verhasselt, =Wemmel 15-03-1722 er +1789, pachter te Wemmel, xWemmel 04-04-1743 Catharina van Neyghem (+1765), xxAngelina de Borger. Uit het 1e huwelijk werden 9 kinderen geboren, uit het 2e 5 kinderen. Wij vermelden slechts:

1. Gaspar, =Wemmel 13-06-1743, pachter te Wemmel, xWemmel Anna Catharina van den Driessche, die samen 15 kinderen hadden, waarvan afstammelingen te Wemmel.
2. Jan die volgt;

VIII. Jan Verhasselt, =Wemmel 22-11-1744, pachter op ’t Hof te Overijse, daarna pachter en brouwer op de Kam te Sint-Martens-Bodegem, xWemmel 13-01-1770, Susanne Calloen, waarvan:

IX. Frans Jozef Verhasselt, =Dilbeek 1782, pachter op de Hoogpoort te Asse (ten Berg), xAsse 1806, Maria Joanna Vermeeren =Asse 1778, dochter van Hendrick en Anna Maria Meert (ex Opwijk), zij waren de ouders van:

X. Pieter Verhasselt, °Asse 1814, +Grimbergen 26-01-1892, pachter op de Hoogpoort te Asse en daarna op het d’Yves-hof te Grimbergen, xMaria Coleta Kerremans. Zij lieten o.a. na:

1. Theophiel Ferdinand, die volgt;
2. Celina Clementina, xMarinus van Houdenhove, pachter op de Hoogpoort te Asse

XI.  Theofiel Ferdinand Verhasselt, °Asse 14-05-1860, +Ternat, pachter op het d’Yves-hof te Grimbergen, lid-secretaris (1891-1896) en voorzitter (1896-1921) van de Kerkfabriek, gemeenteraadslid en burgemeester (1921-1926) van Grimbergen, xCatharina Leemans, °Ternat 31-05-1862, van wie afstammelingen.

 

* * * * *

Bewerking  Dr. Jan Lindemans & Maurice Sacré 1937