Staatsblad van 18 augustus 1894, pagina 2639

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Kerkfabriek. – Gift.

(1e algemeen bestuur, 3e afdeeling, nr. 19169.)

Leopold II, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil,
Gezien het afschrift der akte, den 26n Maart 1894, aangegaan voor notaris Hubert, te Lessines verblijvende, en waarbij mevrouw Philippina Vandenkerkhoven, bijgestaan en gemachtigd door haren echtgenoot, den heer Hendrik Mayer, advokaat, te Doornik, aan de fabriek der kerk van den H. Petrus, te Lessines, geeft:

1° 13 aren 90 centiaren grond, te Lessines, ter plaats genoemd: “Bourses de Louvain”, sectie B, nr. 1022k van ’t kadaster, waarop eene katholieke kerk gebouwd is;

2° 5 aren 70 centiaren grond, te Lessines, ter plaats genoemd: “Bourses de Louvain”, sectie B, nrs 1023a en 1023b van ’t kadaster, waarop een huis en een hof gelegen zijn ten gebruike van den bedienaar van voormelde kerk; de toegang tot die gronden zal blijven, zooals hij thans is, door het eigendom der begiftigers.

De gegeven goederen moeten hunne huidige bestemming behouden;
Gezien de aanvaarding dier gift, in dezelfde akte gedaan, namen de fabriek der bevoordeelde kerk, onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde overheid;
Gezien de beraadslaging van ’t bureel der kerkmeesters van de kerk van den H. Petrus, te Lessines, in dato 1 April 1894, ende adviezen van den gemeenteraad van Lessines, van de bisschoppelijke overheid en van de bestendige deputatie des provincieraads van Henegouw, in dato 9 en 8 Mei en 29 Juni 1894;
Gezien het proces-verbaal van schatting waaruit blijkt dat de gegeven onroerende goederen eene waarde van ongeveer 95,000 frank bezitten;
Gezien de artikelen 910 en 937 van ’t Burgerlijk Wetboek, 59 van ’t decreet van 30 December 1809, 73-3 en laatste paragrafen der gemeentewet, 2-3°, § 6, der wet van 30 Juni 1865, mitsgaders het koninklijk besluit van 19 Juli 1894 (Staatsblad, nr 209) de kerk, op den gegeven grond gebouwd, oprichtende als kapel onder den naam van den H. Rochus;
Op het voorstel van Onzen Minister van Justitie,
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
Eenig artikel. De fabriek der kerk van den H.-Petrus, te Lessines, wordt gemachtigd, om, ten behoeve der kapel van den H. Rochus, voormelde gift onder opgelegde voorwaarden te aanvaarden.
Onze minister van justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit.
Gegeven te Brussel, den 14n Augustus 1894.
LEOPOLD.
Van ’s Konings wege:
De Minister van justitie,
V. BEGEREM