NIEUWE PUBLICATIE:
Het Cynsboek van HOLSBEEK
, van het jaar 1589 en de graantelling van 1693.
Een bijzonder nuttig instrument, met zijn eigenaars, familieverbanden en gezinssamenstelling.

Integrale transcriptie, met index op de voor- en familienamen, op de plaatsnamen en op de naam van instellingen.

Auteur: René Maurice Jammart
Zal binnenkort uitgegeven worden door: Familiekunde Vlaanderen, afdeling Aarschot

Info:

Voorzitster: Christel Gijsbrechts  tel : 016/56 11 63   
e-mail : 
christelgijsbrechts@hotmail.be

Voorbeeld: De 1e pagina-inhoud

Cijnshof van Holsbeek, Cijnsboek 1589

Rijksarchief Leuven, Inventaris 52 van de Archieven van de Heerlijkheden, Dorpen en Schepenbanken van de Kantons Leuven, nummer 519

Item die publicatie van het placaet oft ordonantie van
betalinge vande chijsen, Renten ende andes verschenen in
desen trubbelen tijt es gedaen tot Loven voor de stadthuys opde
xx november anno Lxxxvii (1587)

In die publicatie vande Redictie vanden graen
in velde te betaelen es gedaen tot Loven opden xx
Aprilis anno Lxxii (1572) nae paesschen

1. Item meester Thomas Du Mont schoenvader van mr

Jan Eerssele, heeft Jan Meusen ende zijn huijsvr Margriet

Pasteels gedaen vijffentwintich karolusg erffelijck, op zekere

gronden van veruen, gelegen onder Holbeeck, daer den heer

van Holsbeeck tsiaers op es treckende zeker heerlijcke

chijsen, al voirder blijckende in desen boeck op folio XVII

 

Den heer van Holsbeeck treckt tsiaers diversche heerentlijke

thijsen op vier dachmaelen beempts, ende dat vuijt eenen meerderen

beempt van drij bonderen, waeraf die vs dachmaelen, zijn leengoet

onder Attenhoven, gelegen oner Holsbeeck, die Bergestraet

ter eenren het Bergerbroeck ter ander die Neerhem straet

ter derder, in dese voers vieren dachm, heeft Anthonis Peeters

zoon wylen Peeter Peeters, vercocht oft ten erfschijse

vuijtgegeven aen Jan Muesens, voer XV rinsg erffel

die hy daerop heeft behouden, gepass(eert) voer schepenen van

Loven januarij XXII, XVc LXV (1565) in media (2e kamer) ende

gewarandt op x molenvaten evenen xi ende iii vierendelen cappuijnen, ix stuijvers

xxii deniers boen, ende meer ander aenden heer van Holsbeeck

Item op 18 juli 1566 voer schepenen van Loven

in media (2e kamer) heet Mr Thomas Du Mont gecocht tsegen

Anthonis Peeters voersr vijff rinsgl erfel vuijtten voersr

VX rgld erffel item den voerscreven Thomas Du Mont heeft

noch gecocht van Jan Meusens ende Margriet Pasteels zijn

huijvr XXv rinsgld erffel, staende bepant op de voersr

vier dachm ende meer ander goeden, al voirde blijckende in het

contract voer schepenen van Loven gepasseert op den 4 julij

1566, in tertia camera