Sint-Kwintens-Lennik


Omwille van het ontslag van Jan Le Jeune, veldwachter van Sint-Kwintens-Lennik, werd Sebastiaan Gits tot nieuwe veldwachter benoemd op 20 mei 1824.
Een ras militair met verscheidene jaren dienst in het Franse Leger, en vervolgens 9 jaar in het Britse Leger bij het 7e Bataljon Hannovers Konings Legioen, waarvan 3 jaar als korporaal en 2 als sergeant.

Hieronder volgt de tekst en scan van deze beslissing van de gemeenteraad

Zittinge van den 20e Mey 1824
Den Meyer en Schepen

Gezien de missieve van Jan Le Jeune, gedagteekent van den 10en deezer, ten eynde ontslagen te worden zijns functies van veldwagter deze gemeente.
Gezien het proces-verbaal der raedpleeging door den gemeynte raed genoomen, waer af Copye hier neven, voorstellende tot den post van veldwagter opengevallen door d’afdanking van Jan Le Jeune den persoon van Sebastiaen Gits.
Gezien het artikel 21 van het reglement van administratie voor het plat land, goedgekeurt door Z.M. den 3 januari 1818.
Overwegende dat genoemden Gits, verscheyde jaeren gedient heeft onder de franse vendele, dat hij naerdien geduerende negen jaeren den militairen dienst heeft gedaen onder de waepen van Z.M. den Koning van Groot Bretagnieën, eerst 3 jaeren als Korporaal en dan twee jaeren in qualiteit van Sergeant by het 7e Bataljon hannovers Konings Legioen.
Overwegende dat hy alle bekwaemheyd heeft om de functiën van Veldwagter wel te konnen uytoefenen, boven dat hy een onberispelyk gedrag geniet
Overwegende dat deeze functien aen Gits en zyn huysgezien eenen levens middel na staet bezorgt, het géene overeenkomstig ’s majesteyts behaegen, hem een vergeldinge zoude zyn over zijnen Militairen dienst.
Benoemt Sebastiaen Gits, oud 36 jaeren, gebooren binnen deeze gemeente en aldaer woonende tot de functie van Veldwagter, in plaetsvervanging van Jan Le Jeune demissionaris.
Copye deezer zal toegezonden worden aen den heere Arrondissement Commissaris
Getekend: Stevens

Zijn doopakte:
31 mai 1789 hora prima nocturna hic natus et eodem die baptizatus est Sebastianus filius legitimus Judocus Gits (Bruxellensis ex parochia B.M.V. de Capella) et Elisabetha De Samblanx (ex hac), hic conjugum. Susceperunt Petrus De Samblanx nomine Sebastianus De Samblanx et Maria Theresia De Leener.

Vertaling:
Sebastianus Gits werd geboren om 1 uur ’s nachts en dezelfde dag gedoopt te Sint-Kwintens-Lennik op 31 mei 1789 als zoon van Judocus die gedoopt was te Brussel in de parochie van Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle (Marollenkwartier) op 26-11-1748 en overleden te Sint-Kwintens-Lennik op 13-05-1816 en van Elisabeth De Samblanx van deze parochie er gedoopt op 22-08-1750 en overleden na 1831.
De peter was Petrus De Samblanx geheten Sebastianus De Samblanx en de meter Maria Theresia De Leener


Zijn trouw:
Sebastianus Gits, veldwachter, weduwnaar zijnde van Maria Parmene overleden te Sint-Kwintens-Lennik op 03-09-1830, hertrouwde op 08-06-1831 te Sint-Kwintens-Lennik met Catharina Van Oudenrode, dienstmeid, dochter van wijlen Guillielmus Van Oudenrode overleden te Sint-Kwintens-Lennik op 31-10-1804, en van Maria Waeyenbergh. De huwelijksgetuigen: Joannes Baptist De Coster, 54 jaar, wagenmaker, Petrus Schoukens, 71 jaar, grofsmidt, Guillelmus Van Der Steen, 30 jaar, landbouwer en Joannes Franciscus De Wée, 62 jaar, landbouwer, allen wonende te Sint-Kwintens-Lennik.

Sebastianus Gits overleed te Sint-Kwintens-Lennik op 07-12-1863 op 74 jarige leeftijd.